เนื้อหาถูกซ่อนแสดงเนื้อหากับสมาชิกที่มี {$creditsrequire} เครดิต หรือมากกว่า EOF; ?>แสดงเนื้อหา เพราะคุณมี เครดิต จำนวน {$creditsrequire} หรือมากกว่า {$message}


EOF; ?>
  1. {$code}
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด EOF; ?>
\\1
EOF; ?>
\\1
EOF; ?>

เนื้อหาถูกซ่อน จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อคุณทำการแสดงความเห็น

\\1 EOF; ?>เนื้อหาถูกซ่อน จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อคุณทำการแสดงความเห็น EOF; ?>

{$attach['filename']} ({$attach['attachsize']})

EOF; if($attach['readperm']) { $return .= <<{$attach['readperm']} EOF; } if($attach['price']) { $return .= <<{$extcredits[$creditstransextra['1']]['title']} {$attach['price']} {$extcredits[$creditstransextra['1']]['unit']}  [ดูบันทึกผู้ซื้อ] EOF; if(!$attach['payed']) { $return .= <<ซื้อ] EOF; } } $return .= << EOF; if($attach['description']) { $return .= <<{$attach['description']}

EOF; } if(!$attach['price'] || $attach['payed']) { $return .= << EOF; if($thumbstatus && $attach['thumb']) { $return .= <<{$attach['filename']} EOF; } else { $GLOBALS['aimgs'][$attach['pid']][] = $attach['aid']; $widthcode = attachwidth($attach['width']); $return .= << EOF; } $return .= << EOF; } $return .= << EOF; } else { $return .= << EOF; if(!$attach['price'] || $attach['payed']) { if($attach['description']) { $return .= <<{$attach['description']}

EOF; } $return .= << EOF; } } } else { $return .= <<
{$attach['attachicon']}

EOF; if(!$attach['price'] || $attach['payed']) { $return .= <<{$attach['filename']} EOF; } else { $return .= <<{$attach['filename']} EOF; } $return .= <<

จำนวนดาวน์โหลด:{$attach['downloads']}

{$attach['dateline']}

EOF; if($GLOBALS['attachcredits']) { $return .= <<ใช้เครดิต {$GLOBALS['attachcredits']}

EOF; } $return .= <<

EOF; if($attach['readperm']) { $return .= <<{$attach['readperm']}
EOF; } if($attach['price']) { $return .= <<{$extcredits[$creditstransextra['1']]['title']} {$attach['price']} {$extcredits[$creditstransextra['1']]['unit']}  [ดูบันทึกผู้ซื้อ] EOF; if(!$attach['payed']) { $return .= <<ซื้อ] EOF; } } $return .= << EOF; if($attach['description']) { $return .= <<{$attach['description']}

EOF; } $return .= << EOF; } $return .= << EOF; ?> EOF; if($thumbstatus && $attach['thumb']) { $return .= << EOF; } else { $GLOBALS['aimgs'][$attach['pid']][] = $attach['aid']; $widthcode = attachwidth($attach['width']); $return .= << EOF; } $return .= <<